Marciniak Ogrodzenia - výrobce moderních plotů a garážových přístřešků.

Baner Piotr Żyła

Pravidla obchodu

OBSAH:

OBECNÁ USTANOVENÍ

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

ZPŮSOBY A LHŮTY PLATBY ZA PRODUKT

NÁKLADY, ZPŮSOBY A DOBA DODÁNÍ NEBO VYZVEDNUTÍ PRODUKTU

REKLAMACE PRODUKTU

MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A UPRAVENÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPOVÁM

PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PODNIKATELŮM

OSOBNÍ ÚDAJE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Internetový obchod marciniakogrodzenia.pl chrání práva spotřebitele. Spotřebitel nemůže se vzdát práv přiznaných mu v zákoně o spotřebitelských právech. Ustanovení smluv méně výhodná pro spotřebitele než ustanovení zákona o spotřebitelských právech jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o spotřebitelských právech. Proto ustanovení tohoto řádu nemají za cíl vyloučit ani omezit jakákoli práva spotřebitelů, která jim náleží na základě závazných právních předpisů, a veškeré případné pochybnosti by měly být vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě případné nesrovnalosti mezi ustanoveními tohoto řádu a výše uvedenými předpisy mají přednost tyto předpisy a měly by být uplatňovány.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1.1. Internetový obchod dostupný na internetové adrese marciniakogrodzenia.pl je provozován společností HURTOWNIK SP. Z O.O. zapsanou do Národního soudního rejstříku, která má: adresu místa podnikání a doručovací adresu: ul. Złota 39, 65-128 Zielona Góra, DIČ 9291807283, REGON 08030056000000, KRS 0000572991, e-mailovou adresu: kontakt@marciniakogrodzenia.pl, telefonní číslo: +48 531-762-612.

1.2. Tento řád je určen jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele využívající internetový obchod (s výjimkou bodu 9 řádu, který je určen výhradně podnikatelům).

1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s prováděním ustanovení tohoto řádu je poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány za účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v řádu internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává poskytovatel služeb, má právo na přístup k jejich obsahu a právo na jejich aktualizaci a opravu.

1.4. Definice:

PRACOVNÍ DEN – jeden den od pondělí do pátku s výjimkou dnů zákonně uznávaných jako svátky.
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.
FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY – Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující podání objednávky, zejména přidáním produktů do elektronického košíku a určením podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
KLIENT – (1) fyzická osoba mající plnou právní způsobilost a ve v případech stanovených obecně závaznými předpisy také fyzická osoba s omezenou právní způsobilostí; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní osobnosti, které zákon přiznává právní způsobilost; – která uzavřela nebo zamýšlí uzavřít kupní smlouvu s prodejcem.

 • OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • ÚČET – Elektronická služba, označená individuálním názvem (přihlašovacím jménem) a heslem uvedeným uživatelem služby soubor zdrojů v informačním systému poskytovatele služby, ve kterém jsou shromažďovány údaje poskytnuté uživatelem služby a informace o objednávkách podaných v internetovém obchodě.
 • NEWSLETTER – Elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem uživatelům služby automaticky přijímat od poskytovatele služby cyklický obsah následujících vydání newsletteru obsahujícího informace o produktech, novinkách a akcích v internetovém obchodě.
 • PRODUKT – pohyblivá věc dostupná v internetovém obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi klientem a prodejcem.
 • ŘÁD – tento řád internetového obchodu.
 • INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod poskytovatele služby dostupný na internetové adrese: marciniakogrodzenia.pl
 • PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽBY – HURTOWNIK SP. Z O.O. zapsaná do Národního soudního rejstříku, která má: adresu místa podnikání a doručovací adresu: ul. Złota 39, 65-128 Zielona Góra, DIČ 9291807283, REGON 08030056000000, KRS 0000572991, e-mailovou adresu: kontakt@marciniakogrodzenia.pl, telefonní číslo: +48 531-762-612
 • KUPNÍ SMLOUVA – kupní smlouva produktu uzavřená nebo uzavíraná mezi klientem a prodejcem prostřednictvím internetového obchodu.
 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky poskytovatelem služby pro uživatele služby prostřednictvím internetového obchodu.
 • UŽIVATEL SLUŽBY – (1) fyzická osoba mající plnou právní způsobilost a ve v případech stanovených obecně závaznými předpisy také fyzická osoba s omezenou právní způsobilostí; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní osobnosti, které zákon přiznává právní způsobilost; – která využívá nebo zamýšlí využívat Elektronickou službu.
 • ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁVECH, ZÁKON – zákon č. 89/2012 Sb., o spotřebitelských právech, ve znění pozdějších předpisů.
 • OBJEDNÁVKA – projev vůle Klienta podaný prostřednictvím Formuláře objednávky a směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy Produktu s Prodejcem.
 

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 

2.1. V Internetovém obchodě jsou dostupné následující Elektronické služby: Účet, Formulář objednávky a Newsletter.

2.1.1. Účet – využívání Účtu je možné po provedení celkem tří kroků uživatelem služby – (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutí na pole „Vytvořit účet“ a (3) potvrzení chuti vytvořit Účet kliknutím na potvrzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanou e-mailovou adresu. V Registračním formuláři je nutné, aby uživatel služby poskytl následující údaje uživatele služby: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, poštovní směrovací číslo, město, země), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a heslo. V případě uživatelů služby, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné poskytnout název firmy a DIČ.

2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Uživatel služby má možnost kdykoliv a bez udání důvodu zrušit Účet (odstoupit od Účtu) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@marciniakogrodzenia.pl nebo také písemně na adresu: HURTOWNIK GROUP SP. Z O.O., ul. Złota 39, 65-128 Zielona Góra.

2.1.2. Formulář objednávky – využívání Formuláře objednávky začíná v okamžiku přidání prvního Produktu do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Podání Objednávky nastává po provedení klientem dvou dalších kroků – (1) po vyplnění Formuláře objednávky a (2) kliknutí na webové stránce Internetového obchodu po vyplnění Formuláře objednávky na pole „Objednávka s povinností platby“ – až do tohoto okamžiku je možné samostatně měnit vstupní údaje (v tomto účelu je třeba řídit se zobrazovanými zprávami a informacemi dostupnými na webové stránce Internetového obchodu). Ve Formuláři objednávky je nutné, aby klient poskytl následující údaje týkající se klienta: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, poštovní směrovací číslo, město, země), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se Kupní smlouvy: Produkt/y, množství Produktu/ů, místo a způsob doručení Produktu/ů, způsob platby. V případě klientů, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné poskytnout název firmy a DIČ.

2.1.2.1. Elektronická služba Formulář objednávky je poskytována zdarma a má jednorázový charakter a končí s okamžikem podání Objednávky prostřednictvím něj nebo s okamžikem předčasného ukončení podání Objednávky prostřednictvím něj uživatelem služby.

2.1.3. Newsletter – využívání Newsletteru nastává po zadání v záložce „Newsletter“ viditelné na webové stránce Internetového obchodu e-mailové adresy, na kterou mají být zasílány další vydání Newsletteru a kliknutí na pole „Přihlásit se“. Na Newsletter je také možné se přihlásit zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření Účtu – v okamžiku vytvoření Účtu je uživatel služby přihlášen k Newsletteru.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Uživatel služby má možnost kdykoliv a bez udání důvodu odhlásit se z Newsletteru (odstoupit od Newsletteru) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služby, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@marciniakogrodzenia.pl nebo také písemně na adresu: HURTOWNIK GROUP SP. Z O.O., ul. Złota 39, 65-128 Zielona Góra.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s informačním systémem, který používá poskytovatel služby: (1) počítač, laptop nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k Internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 11.0 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 7.0 a vyšší, Opera ve verzi 7.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 12.0.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024×768; (5) zapnutí v prohlížeči možnosti ukládání Cookies a podpory Javascript.

2.3. Uživatel služby je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s právem a dobrými mravy s ohledem na respektování osobních práv a autorských práv poskytovatele služby a třetích stran. Uživatel služby je povinen zadávat údaje odpovídající skutečnému stavu. Uživatele služby zavazuje zákaz poskytování nezákonného obsahu.

2.4. Postup při podávání reklamací:

2.4.1. Reklamace týkající se poskytování Elektronických služeb poskytovatelem služby a další reklamace týkající se provozu Internetového obchodu (s výjimkou postupu reklamace Produktu, který je uveden v bodu 6 a 7 řádu) může uživatel služby podat například:

2.4.2. písemně na adresu: HURTOWNIK GROUP SP. Z O.O., ul. Złota 39, 65-128 Zielona Góra.

2.4.3. v elektronické formě prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@marciniakogrodzenia.pl;

2.4.4. Doporučuje se, aby uživatel služby uvedl ve svém popisu reklamace: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku nesrovnalosti; (2) požadavek uživatele služby; a (3) kontaktní údaje podávajícího reklamaci – to usnadní a urychlí řešení reklamace poskytovatelem služby. Požadavky uvedené v předchozí větě mají formu pouze doporučení a nemají vliv na účinnost podaných reklamací bez doporučeného popisu reklamace.

2.4.5. Poskytovatel služby se vyjádří k reklamaci okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od dne jejího podání.

 

3. PODMÍNKY UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Uzavření Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodejcem nastává po předchozím podání Objednávky Klientem prostřednictvím Formuláře objednávky v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 řádu.

3.2. Cena Produktu zobrazená na webové stránce Internetového obchodu je uvedena v českých korunách a obsahuje daně. O celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, a také o nákladech na doručení (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) a o dalších nákladech, a pokud nelze výši těchto poplatků určit – o povinnosti jejich zaplacení, je Klient informován na stránkách Internetového obchodu během podávání Objednávky, včetně okamžiku vyjádření vůle Klienta být vázán Kupní smlouvou.

3.3. Procedura uzavření Kupní smlouvy v Internetovém obchodu prostřednictvím Formuláře objednávky

3.3.1. Uzavření Kupní smlouvy mezi Klientem a Prodejcem nastává po předchozím podání Objednávky Klientem v Internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 řádu.

3.3.2. Po podání Objednávky Prodejce neprodleně potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci nastává odesláním Prodejcem vhodné zprávy e-mailem na e-mailovou adresu Klienta uvedenou při podávání Objednávky, která obsahuje alespoň prohlášení Prodejce o přijetí Objednávky a o jejím přijetí k realizaci a potvrzení uzavření Kupní smlouvy. V okamžiku obdržení výše uvedené e-mailové zprávy Klientem je uzavřena Kupní smlouva mezi Klientem a Prodejcem.

3.4. Zaznamenání, zabezpečení a zpřístupnění Klientovi obsahu uzavřené Kupní smlouvy nastává prostřednictvím (1) zpřístupnění tohoto řádu na webové stránce Internetového obchodu a (2) odesláním Klientovi e-mailové zprávy uvedené v bodě 3.3.2. řádu. Obsah Kupní smlouvy je dále zaznamenáván a zabezpečován v informačním systému Internetového obchodu Prodejce.

 

4. ZPŮSOBY A LHŮTY PLATBY ZA PRODUKT

 

4.1. Prodejce umožňuje Klientovi následující způsoby platby za Kupní smlouvu:

4.1.1. Platba při doručení při převzetí zásilky.

4.1.2. Platba v hotovosti při osobním vyzvednutí.

4.1.3. Platba převodem na bankovní účet Prodejce.

4.1.3.1

Banka: mBank 4.1.3.2. Číslo účtu: 22 1140 2017 0000 4302 0927 1174

4.2. Termín platby:

4.2.1. V případě výběru platby v hotovosti při osobním vyzvednutí, platby převodem, elektronických plateb nebo plateb platební kartou, je Klient povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů od data uzavření Kupní smlouvy.

4.2.2. V případě výběru platby při doručení při převzetí zásilky, je Klient povinen provést platbu při převzetí zásilky.

 

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DOBA DODÁNÍ NEBO VYZVEDNUTÍ PRODUKTU

 

5.1. Dodání Produktu je možné na území České republiky.

5.2. Dodání Produktu Klientovi je zpoplatněno, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) jsou uvedeny Klientovi na stránkách Internetového obchodu v sekci „Náklady na dodání“ a během podávání Objednávky, včetně okamžiku vyjádření vůle Klienta být vázán Kupní smlouvou.

5.3. Osobní vyzvednutí Produktu Klientem je bezplatné.

5.4. Prodejce umožňuje Klientovi následující způsoby dodání nebo vyzvednutí Produktu:

5.4.1. Dodání (zasílání prostřednictvím kurýrních společností v závislosti na specifikách produktu).

5.4.2. Požádejte o individuální kalkulaci (Kalkulace je předložena po podání objednávky na základě místa dodání a rozměrů zakoupených předmětů. V případě nesouhlasu může kupující od smlouvy odstoupit bez právních důsledků, v takovém případě se považuje smlouva za neuzavřenou).

5.4.3. Osobní vyzvednutí dostupné na adrese: ul. Lubuska 47, 66-016 Płoty – ve všední dny, v hodinách od 08:00 do 15:30, po předchozí domluvě termínu.

5.5. Doba dodání Produktu Klientovi je pro produkty označené na stránce produktu do 60 pracovních dnů, pokud v popisu daného Produktu nebo během podávání Objednávky nebyl uveden kratší termín. V případě Produktů s různými termíny dodání je termínem dodání nejdelší uvedený termín, který však nesmí překročit 60 pracovních dnů. Počátek běhu termínu dodání Produktu Klientovi se počítá následovně:

5.5.1. V případě výběru platby převodem od dne připsání částky na bankovní účet nebo účet pro vyrovnání Prodejce.

5.5.2. V případě výběru platby při doručení při převzetí zásilky – od dne uzavření Kupní smlouvy.

5.6. Termín připravenosti Produktu k vyzvednutí Klientem – v případě výběru osobního vyzvednutí Produktu Klientem, bude Produkt připraven k vyzvednutí Klientem do 60 pracovních dnů, pokud v popisu daného Produktu nebo během podávání Objednávky nebyl uveden kratší termín. V případě Produktů s různými termíny připravenosti k vyzvednutí je termínem připravenosti nejdelší uvedený termín, který však nesmí překročit 60 pracovních dnů. O připravenosti Produktu k vyzvednutí bude Klient dodatečně informován Prodejcem zasláním vhodné e-mailové zprávy na e-mailovou adresu uvedenou při podávání Objednávky. Počátek běhu termínu připravenosti Produktu k vyzvednutí Klientem se počítá následovně:

5.6.1. V případě výběru platby převodem- od dne připsání částky na bankovní účet nebo účet pro vyrovnání Prodejce.

5.6.2. V případě výběru platby v hotovosti při osobním vyzvednutí – od dne uzavření Kupní smlouvy.

Pro úplnost tłumaczenia, prosím, dejte vědět, pokud máte zájem o specifické části dokumentu nebo potřebujete další informace.

 

6. REKLAMACE PRODUKTU (PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)

 

6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodejce vůči Klientovi, pokud prodaný Produkt má fyzickou nebo právní vadu (záruka), jsou určeny obecně závaznými předpisy práva, zejména Občanským zákoníkem.

6.2. Prodejce je povinen dodat Klientovi Produkt bez vad. Podrobné informace týkající se odpovědnosti Prodejce za vady Produktu a práva Klienta jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v sekci „Reklamace zboží“.

6.3. Reklamaci může Klient podat například:

6.3.1. písemně na adresu: HURTOWNIK GROUP SP. Z O.O., ul. Złota 39, 65-128 Zielona Góra.

6.3.2. v elektronické formě prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@marciniakogrodzenia.pl;

6.4. Doporučuje se, aby Klient uvedl ve svém popisu reklamace: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku vady; (2) požadavek na způsob přivedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje podávajícího reklamaci – to usnadní a urychlí řešení reklamace Prodejcem. Požadavky uvedené v předchozí větě mají formu pouze doporučení a nemají vliv na účinnost podaných reklamací bez doporučeného popisu reklamace.

6.5. Prodejce se vyjádří k reklamaci Klienta okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od dne jejího podání. Absence vyjádření Prodejce v uvedené lhůtě znamená, že Prodejce uznal reklamaci za oprávněnou.

6.6. V případě, že pro vyjádření Prodejce k reklamaci Klienta nebo pro realizaci práv Klienta vyplývajících ze záruky je nutné doručit Produkt Prodejci, bude Klient požádán Prodejcem, aby na náklady Prodejce doručil Produkt na adresu ul. Lubuska 47, 66-016 Płoty. Pokud by vzhledem k druhu vady, druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo doručení Produktu Klientem nemožné nebo nadměrně obtížné, bude Klient požádán, aby Produkt po předchozí dohodě termínu zpřístupnil Prodejci v místě, kde se Produkt nachází.

6.7. Žádost o doručení Produktu, o které se zmiňuje v bodě 6.6 řádu, nemá vliv na běh lhůty pro vyjádření Prodejce k reklamaci Klienta uvedenou v bodě 6.5 řádu a neovlivňuje právo Klienta požadovat od Prodejce demontáž vadného Produktu a montáž Produktu po výměně za bezvadný nebo odstranění vady, jak je uvedeno v § 561[1] Občanského zákoníku.

 

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ REKLAMACÍ A UPRAVENÍ NÁROKŮ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPOVÁM

 

7.1. Podrobné informace o možnosti Klienta, který je spotřebitelem, využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a upravení nároků a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídlech a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů, Vojvodských inspektorátů Obchodní inspekce a na následujících internetových adresách Úřadu pro ochranu konkurence a spotřebitelů: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient, který je spotřebitelem, má následující příklady možností využití mimosoudních způsobů řešení reklamací a upravení nároků:

7.2.1. Klient je oprávněn obrátit se na stálý rozhodčí spotřebitelský soud, jak je uvedeno v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o Obchodní inspekci (Sbírka zákonů č. 4, položka 25 se změnami), s žádostí o urovnání sporu vzniklého z uzavřené Kupní smlouvy. Pravidla organizace a činnosti stálých rozhodčích spotřebitelských soudů stanoví nařízení ministra spravedlnosti ze dne 25. září 2001 o určení pravidel organizace a činnosti stálých rozhodčích spotřebitelských soudů. (Sbírka zákonů č. 113, položka 1214).

7.2.2. Klient je oprávněn obrátit se na vojvodského inspektora Obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o Obchodní inspekci (Sbírka zákonů č. 4, položka 25 se změnami), s žádostí o zahájení mediačního řízení o dohodě mezi Klientem a Prodejcem. Informace o pravidlech a řízení mediace prováděné vojvodským inspektorem Obchodní inspekce jsou k dispozici v sídlech a na internetových stránkách jednotlivých Vojvodských inspektorátů Obchodní inspekce.

7.2.3. Klient může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Klientem a Prodejcem také využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů (např. Federace spotřebitelů, Asociace polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno přes Federaci spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 007 707.

 

8. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY (PLATÍ PRO KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ OD 25. PROSINCE 2014)

 

8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může do 14 kalendářních dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu a bez nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 8.8 řádu. Pro zachování lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může být podáno například:

8.1.1. písemně na adresu: HURTOWNIK GROUP SP. Z O.O., ul. Złota 39, 65-128 Zielona Góra.

8.1.2. v elektronické formě prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@marciniakogrodzenia.pl;

8.2. Příkladový vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je přílohou č. 2 k Zákonu o spotřebitelských právech a je také k dispozici na webové stránce internetového obchodu v sekci „Odstoupení od smlouvy“. Spotřebitel může využít vzor formuláře, ale není to povinné.

8.3. Běh lhůty pro odstoupení od smlouvy začíná:

8.3.1. pro smlouvu, při jejímž plnění Prodejce vydává Produkt, bude-li povinen převést jeho vlastnictví (např. Kupní smlouva) – od převzetí Produktu do vlastnictví spotřebitelem nebo určenou třetí osobou jinou než dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje více Produktů, které jsou dodávány odděleně, částmi nebo kusy – od převzetí posledního Produktu, části nebo kusu do vlastnictví nebo (2) spočívá v pravidelném dodávání Produktů po dobu určitou – od převzetí prvního z Produktů do vlastnictví;

8.3.2. pro ostatní smlouvy – od dne uzavření smlouvy.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

8.5. Prodejce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny provedené platby, včetně nákladů na dodání Produktu (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvolení spotřebitelem způsobu dodání jiného než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě). Prodejce provádí vrácení platby stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který není pro něj spojen s žádnými náklady. Pokud Prodejce nenavrhl, že sám vyzvedne Produkt od spotřebitele, může se zdržet vrácení platby přijatých od spotřebitele až do doby obdržení Produktu zpět nebo dokud spotřebitel nepředloží důkaz o jeho odeslání, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

8.6. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodejci nebo předat jej osobě oprávněné Prodejcem k převzetí, pokud Prodejce nenavrhl, že sám vyzvedne Produkt. Pro zachování lhůty stačí odeslat Produkt před jejím uplynutím. Spotřebitel může vrátit Produkt na adresu: ul. Lubuska 47, 66-016 Płoty.

8.7. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který překračuje nutnost k zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti Produktu.

8.8. Možné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je povinen nést spotřebitel:

8.8.1. Pokud spotřebitel zvolil způsob dodání Produktu jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodě, není Prodejce povinen vrátit spotřebiteli ponesené dodatečné náklady.

8.8.2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.

8.8.3. V případě Produktu, který je službou, jejíž poskytování – na výslovné žádání spotřebitele – začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který využije právo odstoupit od smlouvy po podání takové žádosti, je povinen zaplatit za plnění poskytnutá do chvíle odstoupení od smlouvy. Částka platby se vypočítává proporcionálně k rozsahu poskytnutého plnění, s ohledem na dohodnutou cenu nebo odměnu. Pokud je cena nebo odměna přemrštěná, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnutého plnění.

8.9. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nepřísluší spotřebiteli ve vztahu k smlouvám:

8.9.1. (1) o poskytování služeb, pokud Prodejce úplně splnil službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování informován, že po dokončení poskytování služby Prodejcem ztratí právo odstoupit od smlouvy; (2) ve kterém cena nebo odměna závisí na výkyvech finančního trhu, nad nimiž Prodejce nemá kontrolu, a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterém předmětem plnění je Produkt nevyráběný předem, vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb; (4) ve kterém předmětem plnění je Produkt podléhající rychlému zkáze nebo mající krátkou dobu použitelnosti; (5) ve kterém předmětem plnění je Produkt dodávaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po doručení; (6) ve kterém předmětem plnění jsou Produkty, které po doručení, vzhledem k jejich povaze, jsou neoddělitelně smíchány s jinými věcmi; (7) ve kterém předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření Kupní smlouvy, a jejichž dodání může nastat až po uplynutí 30 dnů a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, nad nimiž Prodejce nemá kontrolu; (8) ve kterém spotřebitel výslovně požádal Prodejce, aby k němu přijel za účelem provedení naléhavé opravy nebo údržby; pokud Prodejce poskytuje další služby jiné než ty, které požadoval spotřebitel, nebo dodává Produkty jiné než náhradní díly nezbytné k provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve vztahu k dodatečným službám nebo Produktům; (9) ve kterém předmětem plnění jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal otevřen po doručení; (10) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném; (11) uzavřené prostřednictvím veřejné aukce; (12) o poskytování služeb v oblasti ubytování jiných než pro obytné účely, přepravy zboží, pronájmu automobilů, gastronomie, služeb souvisejících s volným časem, událostí zábavního, sportovního nebo kulturního charakteru, pokud ve smlouvě je určen den nebo období poskytování služby; (13) o dodávce digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po informování jej Prodejcem o ztrátě práva odstoupit od smlouvy.

 

9. USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PODNIKATELŮM

 

9.1. Tento bod řádu a ustanovení v něm obsažená se vztahují výhradně na Klienty a Uživatele služby, kteří nejsou spotřebiteli.

9.2. Prodejci přísluší právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Klientem, který není spotřebitelem, do 7 kalendářních dnů od dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá na straně Klienta, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči Prodejci.

9.3. V případě Klientů, kteří nejsou spotřebiteli, Prodejce má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na předplatbu v plné výši nebo její části, a to bez ohledu na zvolený způsob platby Klientem a skutečnost uzavření Kupní smlouvy.

9.4. S okamžikem vydání Prodejcem Produktu přepravci přecházejí na Klienta, který není spotřebitelem, výhody a břemena spojená s Produktem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu. V takovém případě Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu, ubytek nebo poškození Produktu vzniklé od převzetí k přepravě až do jeho vydání Klientovi a za zpoždění v přepravě zásilky.

9.5. V případě odeslání Produktu Klientovi prostřednictvím přepravce je Klient, který není spotřebitelem, povinen prohlédnout zásilku v čase a způsobem obvyklým pro zásilky tohoto typu. Jestliže zjistí, že během přepravy došlo k ubytku nebo poškození Produktu, je povinen provést všechny kroky nezbytné k určení odpovědnosti přepravce.

9.6. V souladu s čl. 558 § 1 Občanského zákoníku, odpovědnost Prodejce z titulu záruky za Produkt vůči Klientovi, který není spotřebitelem, je vyloučena.

9.7. V případě Uživatelů služby, kteří nejsou spotřebiteli, může Poskytovatel služby vypovědět smlouvu o poskytování Elektronické služby s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů odesláním Uživateli služby příslušného prohlášení.

9.8. Odpovědnost Poskytovatele služby/Prodejce vůči Uživateli služby/Klientovi, který není spotřebitelem, je omezena – jak v rámci jednotlivého nároku, tak za všechny nároky v souhrnu – na výši zaplacené ceny a nákladů na dodání podle Kupní smlouvy, ale ne více než do výše jednoho tisíce zlotých. Poskytovatel služby/Prodejce nese odpovědnost vůči Uživateli služby/Klientovi, který není spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v okamžiku uzavření smlouvy a nenese odpovědnost za ztracený zisk vůči Uživateli služby/Klientovi, který není spotřebitelem.

9.9. Všechny spory vzniklé mezi Prodejcem/Poskytovatelem služby a Klientem/Uživatelem služby, který není spotřebitelem, podléhají soudu příslušnému pro sídlo Prodejce/Poskytovatele služby.

 

10. OSOBNÍ ÚDAJE V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 

10.1. Správcem osobních údajů Uživatelů služby/Klientů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodejce.

10.2. Osobní údaje Uživatelů služby/Klientů shromažďované správcem prostřednictvím Internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby, v souladu s vůlí Uživatele služby/Klienta.

10.3. Možní příjemci osobních údajů Klientů Internetového obchodu:

10.3.1. V případě Klienta, který využívá v Internetovém obchodu způsob dodání prostřednictvím poštovní zásilky nebo kurýrní služby, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Klienta vybranému přepravci nebo zprostředkovateli provádějícímu zásilky na základě Správcovy objednávky.

10.3.2. V případě Klienta, který využívá v Internetovém obchodu způsob platby elektronicky nebo platební kartou Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Klienta, vybranému subjektu provozujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodu.

10.4. Uživatel služby/Klient má právo přístupu k obsahu svých údajů a jejich opravě. Požadavek v tomto směru může být podán například:

10.4.1. písemně na adresu: HURTOWNIK GROUP SP. Z O.O., ul. Złota 39, 65-128 Zielona Góra.

10.4.2. v elektronické formě prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@marciniakogrodzenia.pl

10.5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezadání v řádu uvedených osobních údajů nezbytných pro uzavření Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. Údaje nezbytné pro uzavření Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronické služby jsou také každým případem označeny na webové stránce Internetového obchodu před uzavřením dané smlouvy.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v českém jazyce.

11.2. Změna Řádu:

11.2.1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo provádět změny Řádu z důležitých příčin, tj.: změny právních předpisů; změny způsobů platby a dodání – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují realizaci ustanovení tohoto Řádu.

11.2.2. V případě uzavření na základě tohoto Řádu smluv o trvalém charakteru (např. poskytování Elektronické služby – Účet) změněný řád váže Uživatele služby, pokud byly splněny požadavky stanovené v § 384 a 384[1] Občanského zákoníku, tj. Uživatel služby byl řádně informován o změnách a nevypověděl smlouvu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od dne oznámení. V případě, že změna Řádu by zavedla jakékoli nové poplatky nebo zvýšila stávající, má Uživatel služby, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy.

11.2.3. V případě uzavření na základě tohoto Řádu smluv jiného charakteru než trvalé (např. Kupní smlouva) změny Řádu nebudou v žádném případě porušovat práva nabytá Uživateli služby/Klienty, kteří jsou spotřebiteli, před dnem vstupu změn Řádu v platnost, změny Řádu nebudou mít vliv na již podané nebo zadané Objednávky a uzavřené, realizované nebo vykonané Kupní smlouvy.

11.3. Ve věcech neupravených v tomto Řádu se použijí obecně závazné předpisy práva českého, zejména: Občanský zákoník; zákon o poskytování služeb elektronickou cestou ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 s pozdějšími změnami); pro Kupní smlouvy uzavřené od 25. prosince 2014 s Klienty, kteří jsou spotřebiteli, předpisy zákona o spotřebitelských právech ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů 2014, položka 827 s pozdějšími změnami); a další příslušné ustanovení obecně závazného práva.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyOdśwież koszyk